Polityka prywatności

Name and contact details of the controller
article 4, paragraph 7, GDPR

 

OGL Service Polska Sp. z o.o.

ul. Fryderyka Chopina 5
38-200 Jasło
Polska

office@ogl-service.pl

Polityka prywatności zgodnie z europejskim ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO)

Bezpieczeństwo i ochrona Twoich danych osobowych

Bezpieczeństwo i ochrona Twoich danych osobowych Zobowiązujemy się chronić Twoje dane osobowe. Dlatego zbieramy dane wyłącznie zgodnie z RODO. W naszej polityce prywatności informujemy o najważniejszych aspektach przetwarzania danych dotyczących naszej strony internetowej.

Aby chronić Twoje dane przed możliwą utratą informacji lub jakąkolwiek formą niezgodnego z prawem przetwarzania, ta strona podjęła odpowiednie środki organizacyjne i techniczne.

Definicje

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie iw sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą („zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość”). Do celów niniejszego regulaminu:

 1. Dane osobowe„dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej („osoba, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można zidentyfikować bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności na podstawie identyfikatora, takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane dotyczące lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden lub więcej szczególnych czynników fizycznych, fizjologicznych, tożsamość genetyczna, psychiczna, ekonomiczna, kulturowa lub społeczna tej osoby fizycznej.
 2. Przetwarzanie„przetwarzanie” oznacza każdą operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub na zbiorach danych osobowych, w sposób zautomatyzowany lub nie, takie jak gromadzenie, rejestrowanie, organizowanie, strukturyzowanie, przechowywanie, dostosowywanie lub zmiana, wyszukiwanie, konsultacje , wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesyłanie, rozpowszechnianie lub udostępnianie w inny sposób, dostosowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
 3. Ograniczenie przetwarzania„ograniczenie przetwarzania” oznacza oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania.
 4. Profilowanie„profilowanie” oznacza każdą formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych polegającą na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych aspektów osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub przewidywania aspektów dotyczących wyników pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobiste preferencje, zainteresowania, niezawodność, zachowanie, lokalizacja lub ruchy.
 5. Pseudonimizacja„pseudonimizacja” oznacza przetwarzanie danych osobowych w taki sposób, aby nie można ich było już przypisać konkretnej osobie, której dane dotyczą, bez użycia dodatkowych informacji, pod warunkiem że takie dodatkowe informacje są przechowywane osobno i podlegają technicznym i organizacyjnym środki zapewniające, że dane osobowe nie zostaną przypisane zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.
 6. Zbiór danych„zbiór danych” oznacza każdy uporządkowany zestaw danych osobowych, które są dostępne według określonych kryteriów, niezależnie od tego, czy są scentralizowane, zdecentralizowane czy rozproszone funkcjonalnie lub geograficznie.
 7. Administrator„administrator” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, agencję lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi określa cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, administrator lub szczegółowe kryteria jego wyznaczania mogą być określone w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego.
 8. Przetwarzający„Przetwarzający” podmiot przetwarzający oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, agencję lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora.
 9. Odbiorca„odbiorca” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, agencję lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią. Jednak organy publiczne, które mogą otrzymać dane osobowe w ramach konkretnego dochodzenia zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są uznawane za odbiorców; przetwarzanie tych danych przez te organy publiczne odbywa się zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami o ochronie danych zgodnie z celami
 10. Osoba trzecia„Osoba trzecia” będąca osobą trzecią oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, agencję lub organ inny niż osoba, której dane dotyczą, administrator, podmiot przetwarzający i osoby, które pod bezpośrednim zwierzchnictwem administratora lub podmiotu przetwarzającego są upoważnione do przetwarzania danych osobowych.
 11. Zgoda„Zgoda” of the data subject means any freely given, specific, informed and unambiguous indication of the data subject’s wishes by which he or she, by a statement or by a clear affirmative action, signifies agreement to the processing of personal data relating to him or her.

Zgodność przetwarzania z prawem

Przetwarzanie jest zgodne z prawem tylko wtedy, gdy zachodzi co najmniej jedna z poniższych sytuacji (podstawa prawna przetwarzania danych : art. 6 ust. 1 lit. a - f RODO):

a. osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;

b. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

c. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

d. przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;

e. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;

f. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub osobę trzecią, z wyjątkiem przypadków, gdy nad tymi interesami przeważają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, które wymagają ochrony danych osobowych, w szczególności gdy dane przedmiotem jest dziecko.

Gromadzenie i przechowywanie danych osobowych oraz charakter i cel ich wykorzystywania

Zasadniczo możesz korzystać z naszej strony internetowej bez ujawniania swojej tożsamości. Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, przeglądarka używana na Twoim urządzeniu automatycznie wysyła informacje do serwera naszej witryny. Informacje te są tymczasowo przechowywane w tak zwanym pliku dziennika. Następujące informacje będą zbierane bez Twojej interwencji i przechowywane do automatycznego usunięcia (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 str. 1 lit. f RODO):

 • Adres IP
 • Data i godzina dostępu
 • Nazwa i adres URL pobranego pliku
 • Strona internetowa, z której następuje dostęp (URL strony odsyłającej)
 • Używana przeglądarka i, jeśli dotyczy
 • System operacyjny komputera, a także nazwa Twojego dostawcy dostępu
 • Nazwę dostawcy dostępu

Podane dane są przez nas przetwarzane w następujących celach:

 • Zapewnienie sprawnego połączenia ze stroną internetową
 • Zapewnienie wygodnego korzystania z naszej strony internetowej
 • Ocena bezpieczeństwa i stabilności systemu
 • Inne cele administracyjne

 

Korzystanie z plików cookie

Ta strona wykorzystuje pliki cookie, aby pomóc nam zapewnić lepszą obsługę dostosowaną do twoich osobistych preferencji. Korzystając z plików cookie, ta witryna zapewnia, że ​​nie otrzymujesz ani nie musisz wprowadzać tych samych informacji za każdym razem, gdy odwiedzasz tę witrynę. Pliki cookies używane są również w celu optymalizacji działania serwisu. Na przykład pliki cookie ułatwiają proces płatności lub pomagają szybciej znaleźć określone urządzenie.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Prawo do dostępu

Przysługuje Ci prawo do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe, które go dotyczą, a w takim przypadku dostęp do danych osobowych i następujących informacji:

a. cele przetwarzania; b. kategorie odnośnych danych osobowych; c. odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione; d. w miarę możliwości przewidywany okres przechowywania danych osobowych lub, jeśli nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu; e. istnienie prawa do żądania od administratora sprostowania lub usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, lub do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;f. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego; g. jeżeli dane osobowe nie są zbierane od osoby, której dane dotyczą, wszelkie dostępne informacje o ich źródle; h. istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 oraz, przynajmniej w tych przypadkach, istotne informacje o logice, z którą się wiąże, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.

Jeżeli dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, mają Państwo prawo do uzyskania informacji o odpowiednich zabezpieczeniach, o których mowa w art. 46, dotyczących przekazania. Administrator przekazuje kopię przetwarzanych danych osobowych. Za wszelkie dalsze kopie, o które zwróci się osoba, której dane dotyczą, administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, zwraca się z wnioskiem drogą elektroniczną, o ile osoba, której dane dotyczą, nie zażąda inaczej, udziela się informacji w powszechnie używanej formie elektronicznej. Prawo uzyskania kopii, o którym mowa w ust. 3, nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób.

Prawo do sprostowania

Przysługuje Ci prawo żądania od administratora bez zbędnej zwłoki sprostowania dotyczących go nieprawidłowych danych osobowych. Biorąc pod uwagę cele przetwarzania, przysługuje Ci prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez złożenie dodatkowego oświadczenia.

Prawo do usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”)

YPrzysługuje Ci prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących go danych osobowych, a administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Przysługuje Ci prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania.

Prawo do przenoszenia danych

Przysługuje Ci prawo do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych, które jej dotyczą, które dostarczył administratorowi, oraz prawo do przesłania tych danych innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu przekazano dane osobowe.

Prawo do sprzeciwu>

Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych opartego na art. 6 lit. e lub f, w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administrator nie przetwarza już danych osobowych, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie>

Przysługuje Ci prawo do niepodlegania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec niego skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na niego wpływa.

 

Korzystanie z Google Analytics

Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. („Google”). Google Analytics używa „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim komputerze, aby pomóc witrynie analizować sposób, w jaki użytkownicy korzystają z witryny. Informacje generowane przez plik cookie na temat korzystania z witryny (w tym adres IP) będą przesyłane do Google i przechowywane na serwerach w Irlandii i / lub w Stanach Zjednoczonych. Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje stronom trzecim, jeśli jest to wymagane przez prawo lub gdy takie osoby trzecie przetwarzają te informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyć Twojego adresu IP z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez Google. Możesz zrezygnować z plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce, jednak pamiętaj, że jeśli to zrobisz, możesz nie być w stanie korzystać z pełnej funkcjonalności tej witryny. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych o Tobie przez Google w sposób i w celach określonych powyżej. Więcej informacji można znaleźć pod tym linkiem: https://policies.google.com/privacy/partners?hl=en.

 

Google AdWords i śledzenie konwersji Google

Śledzenie konwersji Google AdWords to usługa analityczna firmy Google Inc., która łączy dane z sieci reklamowej Google AdWords z akcjami wykonywanymi w tej Aplikacji. Polityka prywatności Google.

Wideo YouTube

YouTube to usługa wizualizacji treści wideo świadczona przez firmę Google Inc., która umożliwia tej Aplikacji umieszczanie tego rodzaju treści na swoich stronach. Polityka prywatności Google:

Menedżer tagów Google

Ten rodzaj usługi pomaga właścicielowi zarządzać znacznikami lub skryptami potrzebnymi w tej aplikacji w sposób scentralizowany. Polityka prywatności Google

Biuletyn Informacyjny

Rejestrując się w naszym systemie newslettera, wyrażasz zgodę na regularne otrzymywanie informacji za pośrednictwem newslettera. W każdej chwili możesz cofnąć zgodę na wykorzystywanie Twoich danych osobowych. Możesz wycofać zgodę, na przykład, klikając przycisk rezygnacji z subskrypcji na końcu każdego newslettera. Gdy tylko zrezygnujesz z subskrypcji newslettera, wszystkie Twoje dane zostaną usunięte z naszej listy mailingowej. Wykorzystujemy te dane wyłącznie w celu wysyłania żądanych informacji i nie przekazujemy ich osobom trzecim.